Regulamin

§ 1.Przedmiot regulaminu

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania, prawa jak i obowiązki użytkowników serwisu TuBywam.pl a także prawa i obowiązki administratorów portalu. Każdy użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowaniem jego postanowień w całości.

Brak akceptacji Regulaminu oznacza rezygnację z korzystania z portalu.

 

§2. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie - należy przez to rozumień niniejszy regulamin;

2) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą z usług i możliwości portalu tubywam.pl;

3) Managerze lokalu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która wyraziła wolę zarządzania profilem lokalu i po przejściu weryfikacji uzyskała taką możliwość;

4) Serwisie, Portalu - należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem URL: http://tubywam.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją;

5) Rejestracji - należy przez to rozumieć czynność polegającą na wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu adresu e-email;

6) Administratorach - należy przez to rozumieć osoby uprawnione przez właściciela serwisu do prowadzenia portalu;

7) Profilu użytkownika - należy przez to rozumieć udostępnione Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza dane i w ramach którego administruje tymi danymi a także te dane;

8) Profilu lokalu - należy przez to rozumieć udostępnione Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza dane, odnoszące się do rzeczywistego miejsca, i w ramach którego administruje danymi, a także te dane;

 

§3. Rejestracja i zasady korzystania z serwisu

 

1. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

2. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna.

3. Użytkownikiem potralu może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem portalu tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Użytkownik Serwisu uzyskuje dostęp do Profilu Użytkownika oraz usług udostępnianych w ramach Profilu Użytkownika automatycznie po zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego.

5. Użytkownik dokonując rejestracji zapewnia i oświadcza, że:

a) zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść;


b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu Użytkownika,


c) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,


d) wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe , komunikatów systemowych, w tym powiadomień oraz informacji dotyczących funkcjonowania  Serwisu zgodnie z zaznaczonymi opcjami w Profilu Użytkownika.

6. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta uzytkownika bez uprzedniej zgody Administratorów Serwisu

7. Zabrania się udostępniania swojego Profilu Użytkownika innym podmiotom.

8. Zabrania się korzystania z Profili Użytkowników należących do innych osób.

9. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych fizycznych osób trzecich oraz ich wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.

10. Administratorzy serwisu zapewniają każdemu Użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji oraz zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkownika Profilu.

11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Profilu Użytkownika oraz usług w ramach profilu dostępnych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz charakterem Serwisu.

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatny profil oraz usługi dostępne w ramach profilu, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administratorzy przekazują pozostające w jej posiadaniu dane Użytkownika Serwisu.

13. Użytkownik ma prawo tworzyć Profile Lokali na Portalu. Profile Lokali mogą odnosić się tylko do istniejących w rzeczywistości miejsc.

14. Tworząc i edytując Profil Lokalu Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania informacji dotyczących tego lokalu zgodnych ze stanem rzeczywistym. Administratorzy mają prawo do modyfikacji informacji zawartych w Profilu Lokalu.

15. Administratorzy mają prawo przekazać zarządanie Profilem Lokalu innemu Użytkownikowi.

16. Administratorzy mają prawo do usunięcia Profilu Użytkownika bez podania przyczyny.

 

§4. Zarządzanie profilem lokalu

1. Na wniosek Użytkownika Administratorzy Portalu mają prawo powierzyć zarządzanie Profilem Lokalu Użytkownikowi nadając mu status Managera Lokalu.

2. Zarządzanie Profilem Lokalu będzie powierzane Użytkownikom, ktoózy zostaną zweryfikowani jako własciciele Lokalu, do którego odnosi się Profil Lokalu, lub osobom upoważnionym przez właściciela lokalu.

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zarządzania Profilem Lokalu w tym do wprowadzenia płatnych usług oraz wprowadzenia odpłatności za darmowe usługi. Właściciel Serwisu jest zobowiązany po poinformowania o zmianie zasad zarządzania Profilem Lokalu z 14 dniowym wyprzedzeniem.

4. Administratorzy mają prawo do odebrania Użytkownikowi statusu Managera Lokalu. Prawo to będzie stosowane w szczególności, kiedy informacje zawarte w Profilu Lokalu będzą różnić się zod stanu faktycznego, będą nieakutalne lub niepełne.

5. Do jednego Lokalu może odnosić się dokładnie jeden Profil Lokalu w Serwisie. W przypadku utworzenia drugiego Profilu Administratorzy mają prawo do usunięcia jednego z nich.

 

§5. Reklama i usługi płatne

1. Właściciel Serwisu udostępnia możliwość skorzystania z usług płatnych oraz płatnych reklam w serwisie.

2. Wykupienie reklamy w Serwisie odbywa się za pomocą formularza dostępnego na Portalu. Wypełnienie formularza oraz dokonanie płatności za reklamę jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usługi reklamy.

3. Administratorzy mają prawo odmówić umieszczenia reklamy w serwisie bez podania przyczyny.

4. Czas emisji reklam oraz obowiązujące ceny są dostępne pod adresem URL: http://tubywam.pl/info/advertise

5. W przypadku nie wykonania usługi z powodu działania siły wyższej, np. awarii serwisu, reklamodawcy przysługuje zwrot kosztów w wymiarze proporcjonalnym do utraconego czasu emisji.

6. Jeżeli reklamodawca wyrazi wolę przerwania emisji reklamy, Administracja serisu ma obowiązek bezzwłocznie przerwać emisję. W takim przypadku zwrot kosztów emisji jest możliwy tylko za zgodą Administratorów serwisu.

 

§6. Prawa i obowiązki Administratorów

1. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych, informacji, materiałów lub treści, która nastąpi w skutek zgodnego z niniejszym Regulaminem skasowania  Profilu Użytkownika wraz z jego zawartością, bądź też która nastąpi w skutek działania siły wyższej.

2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty danych, informacji, materiałów i treści zawartych w Profilu Lokalu, która nastąpi w skutek zgodnego z niniejszym Regulaminem usunięcia Profilu Lokalu, bądź też która nastąpi w skutek działania siły wyższej.

 

 

 

§7. Zmiana Regulaminu

1. Administratorzy serwisu mają prawo do zmiany regulaminu. Mają obowiązek poinformowania użytkowników o zmianie regulaminu na 14 dni przed zmianą.

2. Korzystanie z Serwisu po zmianie regulaminu jest równoznaczne z akceptacją nowego regulaminu przez użytkownika.